نوشته های برچسب خورده با ‘شهریار زرشناس’

خواب و کتاب و تی تاپ

منتشرشده: 29 ژانویه 2013 در Uncategorized
برچسب‌ها:,

در روزنامه جامعه یک مصاحبه کرده بود ابراهیم نبوی با شهریار زرشناس در مورد «مدرنیته و جامعه مدنی» و من برای اولین بار اسم شهریار زرشناس را آنجا شنیدم. تسلط هر دوشان در موضوع مورد بحث عالی بود و به نظرم یکی از مصاحبه های خوبی بود که من خوانده ام.

کم و بیش نوشته های شهریار زرشناس را در تمام این سالها می خوانم؛ تا به این یکی، مصاحبه اش با فارس که رجانیوز هم منتشر کرده می رسم. در میان تمام تزهای جور واجورش، می گوید از بازرگان خوشش نمی آید و منتقد مصدق است و دلیلش هم – تلویحن – اینکه این هر دو لیبرال مسلک هستند. او البته فردید و مصباح یزدی را مورد ستایش قرار می دهد؛ احتمال به این دلیل که خدایگان فاشیسم اند، هرچند جرات بیان این امر را ندارد و شیفتگی اش را به آنها در هاله ای از تقدسی وامانده و کورکورانه خلاصه می کند.

البته هر کس می تواند از کسی خوشش بیاید یا به کسی نقد داشته باشد، اما تا این حد مرزکشی زرشناس در نقد لیبرالیسم اما با سلاح فاشیسم، آن جایی به تناقض می رسد که قرار می شود از خوبی های شهید مطهری بگوید. خب، احتمالن هم نه به این دلیل که شیفته مطهری است، به خاطر اینکه در سیستم تئوریک جبرگرایانه ای که محصول انصار حزب الله است و شهریار زرشناس هم می تواند خواسته یا ناخواسته تئوریسین آن باشد، تو اجازه بد گفتن از مطهری را نداری. نه به این خاطر که او را قبول داری، بلکه به این دلیل که مطهری، نماد رسمی انقلاب است که شهید شده، پس به راحتی قابل سواستفاده هم هست و هنوز زنده نیست تا در زمره «ساکتین فتنه» و «سران فتنه» قرار بگیرد. از این برچسب هایی که محصول مغزهای جهنمی دستگاه پروپاگاندایی کاسب کارانه به نام انقلاب اما به کام باند «مصباح» و دم و دستگاه «رجا» و پول امثال «محصولی» است که هر آنچه می کنند برای فردای پس از آیت الله خامنه ای و مصادره کردن تمام و کمال انقلاب است.  وگرنه،  کیست که نداند مطهری که نسبت به فردید و مصباح، سوپر لیبرال است، نمی تواند مورد تمجید کسی قراربگیرد که فاشیسم را ستایش می کند.

برای کسی که زندگی اش به قول خودش در «خواب و کتاب و تی تاپ» خلاصه می شود، حرجی نیست که این قدر «دگم» به دنیا نگاه کند. دنیایی که محصول بصری و نظری این «کتاب ها» است که ساخته می شوند، اما لزومن وجود خارجی ممکن است نداشته باشند و یا اینکه تاریخ مصرفشان به سر آمده باشد. همینطور هم می شود که یک نفر می تواند توجیه هر نوع خشونتی کند، چون با محیط بیرون بیگانه است. سر در کتاب دارد، می خوابد و از خوردن تی تاپ به وجد می آید (واقعن دلم برای تی تاپ تنگ شده). اما وای به حال روزی که شهریار زرشناس را از کنج دیوارک های کتابهایش بردارند و از او بخواهند در ستایش فاشیسم و انگاره های رادیکال خشونت آمیز، تز و تئوری دهد. به خدا او می تواند.

عکس از فارس
عکس از فارس